gama medicina

MB GAMMA TRADE  –  GAMMA MEDICINA - MEDICINSKA OČNA PROTETIKA

OKULOPLASTIČNA –REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA (OKULOPLASTIKA)

MB GAMMA TRADE – GAMMA MEDICINA – MEDICINSKA OČNA PROTETIKA  je visoko specijalizovana medicinska ustanova za oblast okuloplastične i rekonstruktivne hirurgije (okuloplastika), medicinsku očnu protetiku i maksilo-facijalnu protetiku.

MB GAMMA TRADE – GAMMA MEDICINA - MEDICINSKA OČNA PROTETIKA predstavlja jedinu specijalističku medicinsku ustanovu na prostoru ex SFRJ, gde tim doktora specijalista protetičara, tehničara okularista i akademskih slikara, koristeći najsavremenije tehnologije na bazi akrilatnih polimera, pruža celokupan tretman izrade i ugradnje očnih proteza za svakog pacijenta individualno.U okviru delatnosti maksilofacijalne protetike izradjujmo  epiteze (orbitalne proteze) orbitalne I periorbitalne regije na bazi silikona za humanu upotrebu,kao i epiteze nosa i epiteze uva u protetskoj rehabilitaciji urodjenih i stečenih malformacija.

Naš tim,  u referentnim zapadnoevropskim medicinskim institucijama i asocijacijama (ESOPRS),kao i američkim asocijacijama ( AAO), vrhunski edukovanih doktora specijalista , takođe, sprovodi kompletan hirurški tretman u oblasti okuloplastične-rekonstruktivne hirurgije (okuloplastika), urođenih i stečenih anomalija orbitalne regije, što čini ovu visoko specijalizovanu medicinsku ustanovu jedinstvenom u ovom delu Evrope.

Stručni tim sačinjavaju doktori specijalisti oftalmologije i otorinolaringologije, protetski tehničari - okularisti i akademski  slikari.

Posebno ističemo kvalitetne funkcionalno-estetske rezultate u medicinsko-protetskom I hirurškom  okuloplastičnom-rekonstruktivnom tretmanu urođenog i stečenog anoftalmusa - anoftalmosa (nedostatka oka) I raznolikih deformiteta orbitalne I periorbitalne regije  kod dece kojima se u skladu sa najasavremenijim dijagnostičko-terapijskim protokolima referentnih svetskih medicinskih institucija i asocijacija provodi  kompletan i kvalitetan tretman .

Besplatne usluge kod nas mogu ostvariti pacijenti-osiguranici: Republičkog Zdravstvenog Fonda Srbije, Fonda Zdravstvenog Osiguranja Vojske Srbije, Zdravstvenog Fonda R. Crne Gore i Fond Zdravstvenog Osiguranja Republike Srpske za oblasti očne protetike i hirurški tretman u oblasti okuloplastične - rekonstruktivne hirurgije na osnovu uputa-naloga overenog kod nadležne flijale fonda zdravstvenog osiguranja.

Očna protetikaOčna proteza se koristi u funkcionalno-estetskoj rehabilitaciji nakon gubitka oka ili zbog urođenog nedostatka oka.

Opširnije...

Okuloplastična i rekonstruktivna hirurgija je oblast očne hirurgije koja se bavi operacijama očnih kapaka i okoline oka, očne duplje (orbite) i odvodnih suznih puteva.

Opširnije...

Poremećaji očnih kapaka mogu biti urođeni i stečeni. Stečeni poremećaji mogu nastati kao posledica bolesti, povrede ili procesa starenja.

Opširnije...

Kao posledica stečenih ili urođenih stanja, mogu nastati defekti na licu koje je potrebno funkcionalno i esteski rehabilitovati.

Opširnije...

Nekad je, zbog bolesti ili povrede, neophodno da se oko hirurški odstrani. U ovakvim stanjima je veoma bitno da operacija bude urađena stručno, od strane hirurga koji je obučen u ovoj vrsti hirurgije.

Opširnije...

Poremećaji odvodnih suznih puteva mogu biti urođeni i stečeni. Stečeni poremećaji mogu biti posledica bolesti, povrede ili u sklopu procesa starenja.

Opširnije...